Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łęki Szlacheckie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2019 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 01 z dnia 02 stycznia 2019 r. w spr. ustalenia kosztu jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych 2019-01-21 14:28:28
Zarządzenie nr 02 z dnia 02 stycznia 2019 r. w spr. instrukcji inwentaryzacyjnej 2021-08-13 08:58:06
Zarządzenie nr 03 z dnia 02 stycznia 2019 r. w spr. planu finansowego Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok 2019-04-23 12:12:41
Zarządzenie nr 04 z dnia 02 stycznia 2019 r. w spr. ustalenia zasad stosowania podzielonej płatności VAT w jednostce samorządu terytorialnego 2019-04-23 12:14:05
Zarządzenie nr 05 z dnia 09 stycznia 2019 r. w spr. zaopiniowana projektu aktualizacji Planu Gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 - 2022 z uwzdlędnieniem lat 2023 - 2028 2019-04-23 12:15:51
Zarządzenie nr 06 z dnia 21 stycznia 2019 r. w spr. przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego STAR i powołania komisji przetargowej 2019-01-21 14:27:35
Zarządzenie nr 07 z dnia 23 stycznia 2019 r. w spr. zmiany w budżecie gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok 2019-04-23 12:17:28
Zarządzenie nr 08 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łęki Szlacheckie 2019-02-05 08:18:58
Zarządzenie nr 09 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 dla których Gmina Łęki Szlacheckie jest organem prowadzącym 2019-02-05 14:44:46
Zarządzenie nr 10 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 dla których Gmina Łęki Szlacheckie jest organem prowadzącym 2019-02-05 14:46:01
Zarządzenie nr 11 z dnia 31 stycznia 2019 r. w spr. zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Łękach Szlacheckich 2019-04-23 12:18:38
Zarządzenie nr 12 z dnia 04 lutego 2019 r. w spr. przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Łęki Szlacheckie w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Łęki Szlacheckie 2019-04-23 12:20:54
Zarządzenie nr 13 z dnia 13 lutego 2019 r. w spr. zmiany w budżecie gminy Łeki Szlacheckie na 2019 rok 2019-04-23 12:22:11
Zarządzenie nr 14 z dnia 01 marca 2019 r. w spr. przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego STAR i powołania komisji przetargowej 2019-03-04 14:36:11
Zarządzenie nr 15 z dnia 06 marca 2019 r. w spr. zmiany zarządzenia w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łęki Szlacheckie 2019-04-23 12:35:46
Zarządzenie nr 16 z dnia 07 marca 2019 r. w spr. zwołania zebrań wiejskich dotyczących wyboru sołtysów i rad sołeckich 2019-03-14 11:25:29
Zarządzenie nr 17 z dnia 18 marca 2019 r. w spr. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019-03-20 13:02:51
Zarządzenie nr 18 z dnia 18 marca 2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2019-03-20 12:20:58
Zarządzenie nr 19 z dnia 18 marca 2019 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 16/2019 Wójta Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 07. marca 2019 r. w sprawie zwoływania zebrań wiejskich dotyczących wyborów sołtysów i rad sołeckich 2019-04-23 12:24:46
Zarządzenie nr 20 z dnia 28 marca 2019 r. w spr. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łeki Szlacheckie 2019-04-15 12:16:34
Zarządzenie nr 21 z dnia 04 kwietnia 2019 r. w spr. powołania komisji do ustalenia wartości godziwej nieruchomości budynkowej 2019-04-23 12:29:56
Zarządzenie nr 22 z dnia 04 kwietnia 2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2019-04-09 14:59:33
Zarządzenie nr 23 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w spr. ustalenia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łękach Szlacheckich 2019-04-15 12:18:01
Zarządzenie nr 24 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w spr. powołania koordynatora gminnego dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-15 12:19:30
Zarządzenie nr 25 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w spr. wartości godziwej nieruchomości budynkowej 2019-04-23 12:31:02
Zarządzenie nr 26 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w spr. zmiany w budżecie gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok 2020-01-28 09:29:01
Zarządzenie nr 27 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękach Szlacheckich za 2018 rok 2020-01-28 09:31:03
Zarządzenie nr 28 z dnia 06 maja 2019 r. w spr. zmiany w budżecie gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok 2020-01-28 09:32:57
Zarządzenie nr 29 z dnia 06 maja 2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2019-05-06 14:32:21
Zarządzenie nr 30 z dnia 07 maja 2019 r. w spr. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych 2019-05-09 11:52:21
Zarządzenie nr 31 z dnia 07 maja 2019 r. w spr. zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-05-10 14:39:54
Zarządzenie nr 32 z dnia 15 maja 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-01-28 09:35:20
Zarządzenie nr 33 z dnia 17 maja 2019 r. w spr. zmiany w budżecie gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok 2020-01-28 09:36:31
Zarządzenie nr 34 z dnia 06 czerwca 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-01-28 09:38:14
Zarządzenie nr 35 z dnia 10 cyerwca 2019 r. w spr. ustalenia 21 czerwca 2019 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie. 2019-06-11 14:00:47
Zarządzenie nr 36 z dnia 11 czerwca 2019 r. w spr. powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3926E Kobiele Wielkie - Lubień na odcinku od km 18+959 do km 27+427 (etap 3 dł. 1300 mb)") 2019-07-09 11:54:59
Zarządzenie nr 37 z dnia 11 czerwca 2019 r. w spr. powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu pn. "Przbudowa drogi w miejscowości Piwaki" 2019-07-09 11:56:41
Zarządzenie nr 38 z dnia 14 czerwca 2019 r. w spr. zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gmina Łęki Szlacheckie 2019-07-09 11:58:21
Zarządzenie nr 39 z dnia 18 czerwca 2019 r. w spr. odwołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych 2019-06-27 08:57:48
Zarządzenie nr 40 z dnia 25 czerwca 2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2019-06-27 08:59:35
Zarządzenie nr 41 z dnia 28 czerwca 2019 r. w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2019 - 2023 2019-07-09 12:09:32
Zarządzenie nr 42 z dnia 28 czerwca 2019 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok 2019-07-09 12:10:50
Zarządzenie nr 43 z dnia 28 czerwca 2019 r. w spr. określenia procedury przekazania mienia Publicznego Gimnazjum im. Stefana Grota Roweckiego w Tomawie oraz dokonania innych czynności formalno-prawnych 2019-07-09 12:13:59
Zarządzenie nr 44 z dnia 03 lipca 2019 r. w spr. ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanej suszą na terenie Gminy Łęki Szlacheckie 2019-07-09 12:16:21
Zarządzenie nr 45 z dnia 12 lipca 2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2019-07-15 14:56:54
Zarządzenie nr 46 z dnia 19 lipca 2019 r. w spr. ustalenia 16 sierpnia 2019 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2019-07-24 14:49:51
Zarządzenie nr 47 z dnia 19 lipca 2019 r. w spr. zmiany w budżecie gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok 2020-01-28 09:40:54
Zarządzenie nr 48 z dnia 19 lipca 2019 r. w spr. przeprowadzenia treningu uruchamiania syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Łęki Szlacheckie 2019-07-24 14:58:28
Zarządzenie nr 49 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości 2020-01-28 09:43:02
Zarządzenie nr 50 z dnia 23 sierpnia 2019 r. w spr. powołania koordynatora gminnego dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2020-01-28 09:46:24
Zarządzenie nr 51 z dnia 23 sierpnia 2019 r. w spr. zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie 2019-09-03 11:40:27
Zarządzenie nr 52 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w spr. zmiany w budżecie gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok 2020-01-28 09:48:21
Zarządzenie nr 53 z dnia 11 września 2019 r. w spr. ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Podstole i Adamów 2019-09-12 13:43:47
Zarządzenie nr 54 z dnia 11 września 2019 r. w spr. zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie 2019-09-12 13:42:35
Zarządzenie nr 55 z dnia 20 września 2019 r. w spr. zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Łęki Szlacheckie 2020-01-28 09:50:18
Zarządzenie nr 56 z dnia 23 września 2019 r. w spr. powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu pn. "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w trakcie budowy wraz ze zmianą sposobu uzytkowania części pomieszczeń na żłobek(etap 1 - roboty elewacyjne oraz instalacyjne wod-kan) 2020-01-28 09:53:55
Zarządzenie nr 57 z dnia 25 września 2019 r. w spr. zmiany w budżecie gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok 2020-01-28 09:55:09
Zarządzenie nr 58 z dnia 25 września 2019 r. w spr. powołania komisji nagród 2020-01-28 09:55:57
Zarządzenie nr 59 z dnia 30 września 2019 r. w spr. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych 2019-10-02 07:57:46
Zarządzenie nr 60 z dnia 30 września 2019 r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2020-01-28 09:57:48
Zarządzenie nr 61 z dnia 10 października 2019 r. w spr. skreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków i wyłączenia karty adresowej 2019-10-24 14:11:20
Zarządzenie nr 62 z dnia 10 października 2019 r. w spr. zmiany w budżecie gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok 2020-01-28 09:59:46
Zarządzenie nr 63 z dnia 10 października 2019 r. w spr. skreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków i wyłączenia karty adresowej 2019-10-24 14:12:11
Zarządzenie nr 64 z dnia 10 października 2019 r. w spr. uaktualnienia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Łęki Szlacheckie 2019-10-24 14:13:34
Zarządzenie nr 65 z dnia 25 października 2019 r. w spr. zmiany w budżecie gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok 2020-01-28 10:01:07
Zarządzenie nr 66 z dnia 31 października 2019 r. w spr. zmiany w budżecie gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok 2020-01-28 10:01:51
Zarządzenie nr 67 z dnia 31 października 2019 r. w spr. powołania komisji do ustalenia zużycia paliwa w ciągniku rolniczym CASE 2020-01-28 10:03:35
Zarządzenie nr 68 z dnia 14 listopada 2019 r. w spr. projektu budżetu gminy Łęki Szlacheckie na rok 2020 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2024 2020-01-28 10:08:02
Zarządzenie nr 69 z dnia 14 listopada 2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2019-11-18 13:17:52
Zarządzenie nr 70 z dnia 18 listopada 2019 r. w spr. zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie nieruchomości będącej własnością gminy Łęki Szlacheckie 2020-01-28 10:14:09
Zarządzenie nr 71 z dnia 28 listopada 2019 r. w spr. ustalenia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2019-12-03 15:05:00
Zarządzenie nr 72 z dnia 29 listopada 2019 r. w spr. zmiany w budżecie gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok 2020-01-28 10:15:24
Zarządzenie nr 73 z dnia 02 grudnia 2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2019-12-05 13:16:51
Zarządzenie nr 74 z dnia 03 grudnia 2019 r. w spr. zmiany projektu budżetu gminy Łęki Szlacheckie na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2024 - autopoprawka 2020-01-28 10:17:40
Zarządzenie nr 75 z dnia 06 grudnia 2019 r. w spr. zmiany projektu budżetu gminy Łęki Szlacheckie na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2024 - autopoprawka 2020-01-28 10:18:45
Zarządzenie nr 76 z dnia 06 grudnia 2019 r. w spr. ustalenia normy zużycia paliwa przez ciągnik rolniczy CASE JP/JX95 2019-12-13 14:07:43
Zarządzenie nr 77 z dnia 11 grudnia 2019 r. w spr. zmian w budżecie gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok 2020-01-28 10:20:55
Zarządzenie nr 78 z dnia 13 grudnia 2019 r. w spr. zmian w budżecie gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok 2020-01-28 10:21:39
Zarządzenie nr 79 z dnia 31 grudnia 2019 r. w spr. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie 2020-01-28 10:23:06
Zarządzenie nr 80 z dnia 31 grudnia 2019 r. w spr. przyjęcia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu 2021-08-12 12:44:50

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Michał Szumieł

Data wytworzenia:
21 sty 2019

Osoba dodająca informacje

Michał Szumieł

Data publikacji:
21 sty 2019, godz. 14:24

Osoba aktualizująca informacje

Michał Szumieł

Data aktualizacji:
09 gru 2021, godz. 12:29